Zakres robót

Projekt i budowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Czarlin - Knybawa obejmuje w szczególności:

1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji
2. Roboty przygotowawcze
3. Roboty drogowe w zakresie:
   • budowy odcinka drogi krajowej nr 22 długości ok. 3,675 km,
   • budowy węzłów drogowych,
   • wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
   • przebudowy istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych będących w kolizji z realizowaną drogi krajowej,
   • budowy systemu odwodnienia drogowego,
   • budowy chodników i zatok autobusowych,
   • budowy wzdłuż drogi krajowej dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren wraz ze zjazdami na przyległe działki,
   • budowy wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych
   • wykonania organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
4. Budowę obiektów inżynierskich,
5. Budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej,
6. Przebudowę cieków wodnych oraz istniejących urządzeń melioracyjnych.
7. Wycinkę istniejącej zieleni oraz przeniesienie roślin objętych ochroną,
8. Roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej
9. Wykonanie urządzeń ochrony środowiska
10. Wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją (w tym budynków i budowli)
11. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne
12. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, w tym zimowe utrzymanie,
13. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia drogi krajowej do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z remontem nawierzchni dróg przekazywanych samorządom po oddaniu drogi krajowej do użytkowania i zmianą organizacji ruchu,
14 Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy,
15. Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań jakie okażą się niezbędne dla zoptymalizowania i zrealizowania inwestycji
16. Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.


 

ZAMAWIAJĄCY

GDDKiA

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

MULTICONSULT POLSKA sp. z o.o.

www.multiconsultgroup.com

WYKONAWCA LIDER

TRAKCJA PRKiI S.A.

www.grupatrakcja.com

   

WYKONAWCA PARTNERZY

MASFALT Sp. z o.o. / KAUNO TILTAI A.b.

www.masfalt.pl / www.kaunotiltai.lt